Direct to content
Ministry for Foreign Affairs of Finland

Si të aplikoni për vizë Schengen - Embassy of Finland, Pristina : Services : Visa

EMBASSY OF FINLAND, Pristina

Str. Perandori Justinian No. 111, Pejton
10000 Pristina, Kosovo
Tel. +381 38 737 000, E-mail: sanomat.pri@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Font_normalFont_bigger
 

Si të aplikoni për vizë Schengen

Viza është një leje hyrje për një vizitë të shkurtër, të përkohshme prej më pak se 90 ditë. Aplikimi për vizë duhet të bëhet më herët se sa data juaj e planifikuar për udhëtim. Është shumë e rëndësishme që të ketë kohë të mjaftueshme për procesimin e aplikimit për vizë. Procesi i aplikimit tuaj merr diku rreth 15 ditë nga data kur aplikoni. Aplikimi duhet të dorëzohet personalisht në Ambasadë. Termini për aplikim është i obligueshëm.

Sektori i vizave - orët e hapjes:

 • çdo ditë pune nga ora 10:00 – 12:00

Terminet për aplikim duhet të bëhen vetëm me e-mail: visa.pri@formin.fi

Pyetjet me telefon çdo të hënë nga 1300-1500

Numri i telefonit: +381 (0) 38 723 723

Ju lutemi vini re:

Momentalisht, nuk është i mundur rezervimi I termineve të reja. Terminet tashmë të planifikuara për muajt mars - maj 2017 do të mbeten ashtu siç janë, ndërsa terminet për qershor-korrik 2017 do të transferohen tek Qendra e Aplikimit për Vizë.

Për vizë Schengen duhet të aplikoni në Ambasadën e vendit të destinacionit tuaj kryesor. Në qoftë se asnjë nga vendet nuk është destinimi juaj kryesor atëherë ju duhet të aplikoni në Ambasadën e vendit të destinacionit tuaj të parë.

Dokumentet e obligueshme për aplikim për vizë Schengen

(Vërejtje: Aplikacioni i pa plotësuar dhe mungesa e dokumenteve të obligueshme nuk mund të shqyrtohen).

Formulari i aplikimit të vizës 

 • ​​​​Formulari duhet të jetë komplet i plotësuar dhe i nënshkruar (pdf)

 • Duke e nënshkruar formularin ju jeni përgjegjës për saktësinë e informatave që ju i keni dhënë. Ju duhet të nënshkruani formularin personalisht. Nëse formulari është i panënshkruar, apo dikush tjetër e ka nënshkruar për ju atëherë ky formular do të refuzohet.

Dy fotografi

 • Fotografitë duhet të jenë me standarde të vizave Schengen, 47mm e gjatë dhe 36mm e gjerë

 • Jo më e vjetër se 6 muaj dhe me prapavijë të bardhë

Pasaporta (Valide)

 • Pasaporta duhet të jetë valide së paku tre (3) muaj pas udhëtimit tuaj (pas kthimit në vendlindje)

 • Pasaporta duhet të ketë së paku dy faqe të pashfrytëzuara (pa vula)

 • Kopjet e vizave të mëhershme dhe kpje të gjitha faqeve që përmbajnë vula të vajtje/ardhjes dhe vula tjera

​​Sigurimin e udhëtimit

 • Sigurimin e udhëtimit duhet ta keni me vete gjatë aplikimit

 • Sigurimi i udhëtimit duhet të mbulojë gjithë qëndrimin tënd në Finlandë (ju duhet të jeni të siguruar nga data që planifikoni të niseni deri në datën kur ktheheni në Kosovë).

 • Sigurimi duhet të mbulojë gjithë zonën e Shengenit. Mbulesa minimale e policës duhet të jetë 30 000 EUR dhe ajo duhet të mbulojë shpenzimet nga vdekja e papritur dhe aksidenti (riatdhesimin e pacientit) dhe shpenzimet e riatdhesimit në rast vdekje.

​​​Ftesën

 • Ftesa duhet të dërgohet direkt tek aplikuesi e jo në Ambasadë.

 • Ftesën duhet ta keni me vete kur të aplikoni. Ajo mund të jetë e shkruar në formë të lirë por duhet të përfshijë detajet e organizatës apo personit që ju fton, gjithashtu duhet të ketë të shkruar datën e lindjes tuaj, adresën, numrin e pasaportës si dhe qëllimin dhe kohëzgjatjen e vizitës tuaj. Nëse vizita është vizitë private, duhet të ceket marrëdhënja në mes të të ftuarit dhe atij që ju fton, psh. nëse ai/ajo është një shok, bashkëshort apo kushëri.

 • Ftesa nuk është garancion që ju do të merrni vizën. Vendimi pozitiv ose negativ për vizë nuk ndikohet nga statusi i ftuesit.

Dokumentet tjera shtesë

 • Çertifikata e Lindjes ose Ekstrakti i Lindjes

 • Çertifikata e Martesës ose Statusi martesor

 • Deklarata e Bashkësisë Familjare

 • Prova të mjeteve të mjaftueshme për jetesë (Gjendja e llogarisë bankare për 3 muajt e fundit dhe të mos jetë më e vjetër se 5 ditë)

 • Kontratën e punës dhe konfirmimin e pushimit nga punëdhënësi

 • Çertifikatën e pagesës së taksave nga punëdhënësi, apo dokument të pagesës së kontributeve në Kursimet Pensionale të Kosovës- Trust për 6 muajt e fundit.

 • Pronarët e bizneseve duhet të kenë: a) certifikatën e regjistrimit të biznesit; b) deklaratën e gjendjes bankare për 6 muajt e fundit; c) deklarimin financiar të kompanisë për 2 vitet e fundit; d) çertifikatë mbi pagesat e taksave

 • Studentët/Nxënësit duhet të kenë: a) kartelën e studentit, indeksin apo librezën e shkollës; b) vërtetim nga institucioni/shkolla se jeni duke vazhduar shkollimin, pra që jeni student/nxënës; c) vërtetim të të ardhurave të prindërve (pagesat e rrogës për 3 muajt e fundit); d) kopje të letërnjoftimeve apo pasaportave të prindërve.

 • Turistët duhet të kenë dëshmi të akomodimit (p.sh. konfirmimin e rezervimit të hotelit) dhe detajet e rezervimit (p.sh. planin e udhëtimit)

 • Personat që udhëtojnë për shkaqe mjekësore duhet të kenë: a) çertifikatë nga mjeku në Kosovë apo çertifikatë nga institucioni mjekësor që konfirmon që trajtimi mjeksor është i nevojshëm; b) dëshmia e parapagesës për mjekimin; c) dëshmia e akomodimit gjatë qëndrimit në Finlandë.

 • Vizitat zyrtare duhet të kenë: a) ftesën zyrtare me emër e dërguar nga një instituticion i BE-së ose nga ndonjë shtet anëtar i Shengenit, ftesë e cila duhet të përmbajë informacione mbi atë se kush i mbulon shpenzimet gjatë vizitës; b) letër nga autoriteti kosovar që konfirmon që aplikuesi eshtë antarë i delegacionit zyrtar.

​​Miratimi Prindëror për fëmijët e mitur

 • Nëse fëmijët e mitur planifikojnë të udhëtojnë të pashoqëruar nga prindërit apo kujdestari, ata duhet të kenë miratimin e prindit. Prindërit apo kujdestarët ligjorë duhet të jenë present gjatë aplikimit.

Intervista

 • Ambasada do t’ju intervistojë për t’ju pyetur mbi qëllimin e vizitës tuaj.

 • Shenjat e gishtërinjëve tuaj do të merren gjatë intervistës. Shenjat e gishtërinjëve do të mirren nga të gjithë aplikantët më të mëdhenj se 12 vjeç.

 • Në rast se nuk mund të vini në terminin e rezervuar na lajmëroni përmes emailit visa.pri@formin.fi më së largu një ditë më herët deri në orën 12.00.

Pagesa

 • Tarifa e aplikimit është 35€.

 • Që nga 1 shkurti 2017 pagesa bëhet vetëm përmes transferit bankar. Dëshminë për pagesë duhet ta keni me vete gjatë aplikimit. Pagesa të bëhet së paku 3 ditë para intervistës në llogarinë e mëposhtme:

Mbajtesi i llogarise: Embassy of Finland  

Numri i xhirollogarise: 1189006523000140

Banka: ProCredit Bank

Përshkrimi i pagesës: Pagesa për aplikim të vizes për (emri, mbiemri dhe numri pasaportes së aplikuesit)

 • Nga pagesa lirohen: a) fëmijët 0-6 vjeç; b) nëse jeni bashkëshort/e e shtetasit të BE-së (duhet ta vërtetoni me çertifikatë martese)

Kontrollë në hyrje

Kushtet e juaja të hyrjes në Finlandë do të rivlerësohen pas mbërritjes në vend (p.sh. në aeroport). Përveç vizës tuaj, ju duhet të tregoni pasaportën ose dokument udhëtimin e vlefshëm, mund t’ju kërkohet të tregoni dokumentin e sigurimit për kohëzgjatjen e qëndrimit tuaj si dhe dokumentet mbështetëse.

Ju duhet të vërtetoni se keni fonde të mjaftueshme (30 euro në ditë). Fondet duhet të jenë të mjaftueshme për qëndrimin tuaj dhe kthimin apo vazhdimin e udhëtimit. Nëse ju keni një biletë të vlefshme kthimi, vlera e saj e zvogëlon sasinë e fondeve që kërkohet të keni me vete.

Ju nuk duhet të ketë ndonjë ndalesë të hyrjes në zonën Shengen. hyria në vend mund të ndalohet edhe në qoftë se konsiderohet se ju përbëni rrezik për rendin publik dhe sigurinë, shëndetin publik ose marrëdhëniet e Finlandës me vendet e tjera.

Për më tepër, hyrja juaj mund të refuzohet nëse ka arsye për të dyshuar se keni ndërmend për të fituar para në mënyrë të pandershme.

Ankesa kundër vendimit për refuzim të vizës

Aplikuesit të cilit i refuzohet viza nga Ambasada, atëherë mund të paraqes një ankesë (kërkesë për ndryshim të vendimit) me shkrim për vendimin që është marrë. Udhëzuesi për ankesë jipet së bashku me vendimin e refuzimit të vizës. Kjo kërkesë për ndryshim të vendimit duhet të bëhet në gjuhën finlandeze ose suedeze, brenda 30 ditëve nga data e pranimit të vendimit.

Print this page

Updated 3/21/2017


© Embassy of Finland, Pristina | About this site | Contact information